zadanie nr 26

26. Mężczyźni w Centrum


Lokalizacja

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
ul. Sądowa 1
Dzielnica: Lipiny

Skrócony opis

Program aktywności dla mężczyzn z dzielnicy Lipiny.

Opis zadania

"Lipiny to dzielnica Świętochłowic, która w szczególny sposób została dotknięta przez transformację ustrojową w Polsce po 1989 roku oraz restrukturyzację przemysłu ciężkiego. Jest to przyczyną wielu problemów społecznych i gospodarczych świata a główny z nich to narastające i wszechobecne bezrobocie. Lipiny to dzielnica Świętochłowic, która według klasyfikacji, miejsca pracy pracowników socjalnych została przypisana do Rejonu 3-ciego, co wskazuje na fakt, iż jest to obszar o największej koncentracji problemów społecznych. Lipiny to dzielnica, która jest nie tylko w szczególnej sytuacji społecznej lecz również w trudnym położeniu w kontekście socjologicznym.
Głównym i kluczowym powodem takiego stanu rzeczy jest ciągłe i nieustannie rosnące bezrobocie, a co za tym idzie brak chęci mieszkańców do podejmowania jakichkolwiek inicjatyw, co sprowadza się w rezultacie do pogłębienia społecznej apatii i powolnej degradacji osobowości, wartości czy więzi społecznych. Osoby zamieszkujące Lipiny to w większości osoby o wykształceniu podstawowym (zdarzają się również osoby niepiśmienne), osoby uzależnione od alkoholu i innych używek, co w konsekwencji skutkuje wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz pociąga za sobą znaczną niezaradność życiową. Niezaradność ta, generuje kolejne zachowania patologiczne tj. alkoholizm, bierność czy epizody kryminalne. W związku z powyższym, osoby te potrzebują ciągłego wsparcia i szczególnej opieki na wielu płaszczyznach, jak chociażby nauki samodzielnego egzystowania w życiu codziennym.
Sytuacja, która panuje w Lipinach dotyka wszystkich mieszkańców, lecz mężczyźni tu mieszkający są narażani w większym stopniu na wykluczenie społeczne i zawodowe oraz ponoszą bardziej dotkliwe jego konsekwencje, gdyż muszą pełnić niejednokrotnie wiele ról społecznych oraz pogodzić wiele obowiązków, co w niejaki sposób automatycznie determinuje ich bierną postawę wobec przemocy domowej, alkoholizmu czy innych patologicznych zachowań. W obliczu ujętych powyżej okoliczności generujących bariery rozwojowe mężczyzn w dzielnicy Lipiny oraz zatrzymania negatywnych konsekwencji tychże barier, mieszkanki dzielnicy Lipiny w porozumieniu z Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach chcemy uruchomić program aktywności dla mężczyzn tejże dzielnicy."

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kura prawa jazdy (10 osób)22 000 zł
2Kurs - wózki widłowe (10 osób)5 500 zł
3Warsztaty "Mit prawdziwego mężczyzny"1 500 zł
4Warsztaty "Mężczyzna w relacjach z kobietami"1 200 zł
5Warsztaty "Praca z ciałem, wyrażanie emocji"2 400 zł
6Warsztaty "Relacje z ojcem i matką"1 500 zł
7Warsztaty "Równi goście"1 500 zł
8Warsztaty "Złota rączka"1 500 zł
9Warsztaty "Mężczyzna dla miasta"1 200 zł
10Warsztaty "Rękodzielny senior"1 500 zł
11Warsztaty "Conset-świadoma"1 500 zł
12Warsztaty "Maska twardziela to przemoc"1 500 zł
13Warsztaty sportowe "Gram fair play ze sobą i innymi"1 500 zł
14Promocja projektu3 000 zł
Łącznie: 47 300 zł